เทศกาลสงกรานต์บานตะไท 2560  อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วม“สืบสานภูมิปัญญาไทย…ในวิถีแบบพอเพียง”

เทศกาลสงกรานต์บานตะไท 2560  อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วม“สืบสานภูมิปัญญาไทย...ในวิถีแบบพอเพียง”

 

   

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมสืบสานประเพณีไทยในงาน เทศกาลสงกรานต์ บานตะไท 2560 “สืบสานภูมิปัญญาไทย…ในวิถีแบบพอเพียง” เพื่อให้น้องๆ ได้สัมผัสกับสีสันความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆ จากประเพณีไทย ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2560  ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายนพคุณ อนุวัตมงคลชัย นักจัดการความรู้ ฝ่ายกิจกรรม สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร. หรือ TK park) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทางอุทยานการเรียนรู้ TK park ได้จัดงาน “เทศกาลสงกรานต์ บานตะไท 2560” เทศกาลใหญ่ประจำฤดูร้อนของห้องสมุดมีชีวิตแห่งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ทาง TK Park ได้ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคี อาทิ  โรงเรียนแพทย์แผนไทยโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) , คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ, 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน),  คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล,  ชมรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยมหิดล,  ศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นรุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน  และครัวหวานใจ ร่วมจัดการแสดงและกิจกรรม โดยเนรมิตบรรยากาศสงกรานต์แบบไทยๆ พร้อมกิจกรรมบันเทิงเริงรมย์มากมายมาไว้ ที่อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  เพื่อชวนให้น้องๆ ได้สัมผัสกับสีสันความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆ จากประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีรายละเอียดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 กิจกรรมเรียนรู้ประเพณีสำคัญของไทยในเทศกาลสงกรานต์ บานตะไท 2560 เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีในวันสำคัญชองไทย สรงน้ำพระ ขอพรปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สืบสานวัฒนธรรมไทยในประเพณีสงกรานต์ พร้อมกับบรรยากาศอันอบอุ่น พร้อมกับเพลินรู้เรื่องราวตำนานประเพณีสำคัญของไทยใน “เทศกาลสงกรานต์ ปี 2560”

 นิทรรศการ“สืบสานภูมิปัญญาไทย…ในวิถีแบบพอเพียง” โดยการนำเสนอองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญญา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม เหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาไทยนี้มีลักษณะเป็นองค์รวม มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย

ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัวในการดำเนินวิถีชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามีความเด่นชัดในหลายด้านเช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปกรรม ด้านภาษา และวรรณกรรม ด้านปรัชญา ด้านโภชนาการ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

 กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาไทยด้านโภชนาการ ด้านหัตถกรรม และด้านการแพทย์แผนไทย โดยในด้านโภชนาการมีการสาธิตการทำอาหารจากสมุนไพรในครัว ฉบับอาหารไทยแท้…แม่ให้มา โดยนำเสนอวิธีการทำอาหารคาวหวานอย่างง่ายแต่ต้องใช้ความละเอียด พร้อมกับความรู้ของเรื่องของสมุนไพรไทยนำมาปรุงอาหารนั้นๆ  ในด้านหัตถกรรม พบกับการสาธิตงานจักสานจากวัสดุธรรมชาติ ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ส่งต่อถ่ายทอดกันต้อรุ่นสู่รุ่น นำมาใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิต

ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนด้านการแพทย์แผนไทย ได้ร่วมกับ โรงเรียนแพทย์แผนไทยโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) สาธิตการดูแลรักษาร่างกายตนเอง พึ่งพาสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถนำมารักษาโรคภัยต่างๆ ได้ รวมถึงศาสตร์โบราณอย่างเช่น ฤาษีดัดตน ภูมิปัญญาไทยที่แพร่หลายไปทั่วโลก

การแสดงดนตรีและการละเล่นเพลงพื้นบ้าน ร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทยทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงอันหลากหลายที่อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ อาทิ วงดนตรีร่วมสมัยและการละเล่นเพลงพื้นบ้าน โดยกลุ่มเยาวชนชมรมรักษ์เพลงพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยมหิดล และศิลปินชั้นครู ที่มาร่วมถ่ายทอดสาระความบันเทิงให้ชื่นใจ

“เทศกาลสงกรานต์ บานตะไท 2560” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 เมษายนศกนี้  ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 257 4300 หรือ www.tkpark.or.th / facebook : tkparkclub